حجت اله طهماسیان

تحصیلات : دیپلم

پست سازمانی : متصدی تدارکات

حوزه سازمانی :اداری و مالی