حجت اله طهماسیان

تحصیلات : دیپلم

پست سازمانی : انبار دار

حوزه سازمانی :اداری و مالی