بازنشستگان واحد کرمانشاه

محمد خرسند
خدا مراد جلیلیان
نجف علی احمدی
معصومه قبادی
بهمن امجدیان
مهدی مرادی
بهزاد عبدلی
احمد علی امیری
مرحوم علی امیری
اکبر بخشی
فرحناز صمیمی
هایده رسولی (بازخرید)
جمال مرادی
رضا شیرازیان(باز خرید)
محمد هادی عقیقی
حسن جلیلی
امین حجت نیا
منصور رحمتیان
مظفر صفری
رضا خزایی
سید حشمت کاظمی
افاق بهاری
شیرزاد فیضی
منیر یزدانپناه
نوشین یزدانی
الله حسین یاوری
مرحوم نور علی نوروزی
ایرج کرمی
فریدون سلیمی
احمد قتبری (باز خرید)
فریبرز هندسی
فروزان جوادیان
رحمت اله اسکندری
فرزاد خادمی
مهرداد دکامین (باز خرید)  
بهمن جمیاری (باز خرید)  
علی حسین یاوری
مرحوم مرتضی صانع زاده  
فریده خزایی  
افسانه گل محمدی
حشمت اله جعفری
شادی ابراهیمی(باز خرید)
سعید رنجبر(باز خرید)  
بهروز محمدی(باز خرید)
حجت طهماسیان (باز خرید)  
امید خوش اخلاق(باز خرید)
مهرداد سپاهی (باز خرید)
الهام رفعت