مهران هوشیار

تحصیلات : کارشناسی کشاورزی

پست سازمانی : :مدیر روابط عمومی

حوزه سازمانی : آموزش

 

مجتبی همه خانی 

تحصیلات : کارشناسی ارشد

پست سازمانی : :کارشناس پژوهش

حوزه سازمانی : پژوهش