شهلا ناجی

تحصیلات : کارشناسی زبان انگلیسی

پست سازمانی : کارشناس امور آموزش

حوزه سازمانی : آموزش

 

حمید نقشبندی

تحصیلات : کارشناسی حسابداری

پست سازمانی : رئیس طرح و برنامه و بودجه

حوزه سازمانی : برنامه ریزی

 

داریوش نعمتی

تحصیلات : کارشناسی مشاوره و راهنمایی

پست سازمانی : کارشناس امورپژوهش

حوزه سازمانی : پژوهش

 

سمیه نوحی

تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم سیاسی

پست سازمانی : کارشناس امور فرهنگی

حوزه سازمانی : دانشجویی و فرهنگی

 

نرگس نوری

تحصیلات : کارشناسی زبان و ادبیات عرب

پست سازمانی : رئیس اداره خوابگاه

حوزه سازمانی : دانشجویی

 

محمد نیک سیما

تحصیلات : کارشناسی حسابداری

 پست سازمانی : حسابدار

حوزه سازمانی : اداری و مالی

 

مرضیه نیک نژاد

تحصیلات : کارشناسی مدیریت بازرگانی

پست سازمانی : رئیس صندوق رفاه

حوزه سازمانی : اداری مالی

 

 

 

صفحه    1     2