فرانک فعلی

تحصیلات : دیپلم

پست سازمانی : متصدی اطلاعات و راهنمایی

حوزه سازمانی : حراست

 

علی فیروزبخت

تحصیلات : کارشناسی ارشد کامپیوتر

پست سازمانی : کارشناس ریزکامپیوتر

حوزه سازمانی : ریاست

 

انسیه فیض آقایی

تحصیلات :  کارشناسی علوم تربیتی

پست سازمانی :  کارشناس امو فرهنگ خواهران

حوزه سازمانی :  دانشجویی و فرهنگی

 

سعیدفراهانی

تحصیلات : کارشناسی تاسیسات حرارتی برودتی

پست سازمانی : کارشناس تاسیسات

حوزه سازمانی : عمرانی

زهرافرحناکی

تحصیلات : کارشناسی آموزش ابتدایی

پست سازمانی : اپراتور

حوزه سازمانی : آموزش

 

مسعودفلاحی

تحصیلات : دیپلم

پست سازمانی : نگهبان

حوزه سازمانی : حراست

 

احسان فیلی

تحصیلات : کاردانی پیوسته

پست سازمانی : متصدی انتظامات

حوزه سازمانی : حراست

 

امیر رضا فایض زاده

تحصیلات : کارشناسی ارشد

پست سازمانی:مدیر فناوری اطلاعات

حوزه سازمانی : ریاست