فرشته ورمزیار

تحصیلات : کارشناسی مدیریت بازرگانی

 پست سازمانی :  حراست خواهران

حوزه سازمانی : ریاست

 

جواد ویسی

تحصیلات : کارشناسی ادبیات فارسی

 پست سازمانی :  کارشناس امور دانشجویی

حوزه سازمانی : دانشجویی