فرشته ورمزیار

تحصیلات : کارشناسی مدیریت بازرگانی

 پست سازمانی :  حراست خواهران

حوزه سازمانی : ریاست

 

جواد ویسی

تحصیلات : کارشناسی ادبیات فارسی

 پست سازمانی : کارشناس بیمه و رفاه

حوزه سازمانی : آموزش