اهم موارد ذکر شده در بخشنامه در خصوص كليه كاركناني كه مشمول تامين اجتماعي هستند جهت ازدواج دايم و فوت بستگان:

  • کارکنان تمام وقت مشمول مقررات تأمین اجتماعی در طول خدمت در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند از سه روز مرخصی بدون احتساب در مرخصی استحقاقی سالانه استفاده نمایند:

1.      ازدواج دائم (فقط یک بار)

2.      فوت یکی از بستگان درجه یک ( پدر، مادر، همسر و فرزندان)

 

      رعایت موارد ذیل الزامی است:

  1. استفاده از مرخصی مذکور از روز اتفاق تا سه روز

  2. مرخصی فوق الذکر قابل ذخیره و بازخرید نخواهد بود.

  3. کارکنان فاقد مجوز استخدام مشمول بخشنامه نمی شوند.