محمد گشاینده رو

تحصیلات : کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر

 پست سازمانی :  کارشناس مسئول سخت افزار

حوزه سازمانی : ریاست

 

اردشیر گوران تبار

تحصیلات : کاردانی حسابداری

 پست سازمانی :  کارشناس فارغ التحصیلان

حوزه سازمانی : آموزش

 

فریبا گودرزی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت

پست سازمانی : رئیس اداره دانش آموختگان

حوزه سازمانی : آموزش

 

خسروگرشابی

تحصیلات : کاردانی پیوسته

پست سازمانی : خدمتگزار

حوزه سازمانی :اداری ومالی

 

شهاب گودینی

تحصیلات : دیپلم

پست سازمانی : متصدی امور آموزش

حوزه سازمانی : آموزش