جبار حبیب وندی

تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم قرانی

پست سازمانی : کارشناس روابط عمومی

حوزه سازمانی : ریاست

 

محمد حجاب

تحصیلات : کارشناسی حقوق

پست سازمانی :   متصدیکتابخانه

حوزه سازمانی : پژوهش

 

سیدفرهاد حسینی

تحصیلات : کارشناسی ارشد کشاورزی

پست سازمانی : 

حوزه سازمانی :

سیروس حشمتی

تحصیلات : کارشناسی ارشدعمران

پست سازمانی : کارشناس آزمایشگاه

حوزه سازمانی : پژوهش

 

محمد حمزه

تحصیلات : کارشناسی علوم تربیتی

پست سازمانی :  تلفنچی

حوزه سازمانی : اداری مالی

 

امیر حیرتی

تحصیلات : کارشناسی ارشد معماری سیستم های کامپیوتری

پست سازمانی : مدیر دفتر فناوری اطلاعات

حوزه سازمانی : ریاست

 

مهدی حیدرزاده

تحصیلات : کارشناسی مدیریت بازرگانی

پست سازمانی :  کارشناس آموزش

حوزه سازمانی : آموزش

 

سیدجلال حسین پور

تحصیلات : کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

پست سازمانی : مدیر اداری

حوزه سازمانی : اداری مالی

 

صفحه:     1