سید فرهاد ساداتی

تحصیلات : فوق دیپلم

 پست سازمانی :  کارشناس فرهنگی

حوزه سازمانی : دانشجویی

 

جلال سرور شعبان

تحصیلات : کارشناسی مدیریت بازرگانی

پست سازمانی : کارشناس امور دانشجویی،فرهنگی،ورزشی

حوزه سازمانی : دانشجویی

 

بهروز سلطانی

تحصیلات : کارشناسی الهیات

پست سازمانی : کارشناس امور آموزش

حوزه سازمانی : آموزش

 

علیرضا سلطانی

تحصیلات : کارشناسی زبان انگلیسی

پست سازمانی : کارشناس روابط عمومی

حوزه سازمانی : ریاست

 

شیرین سلیمانی

تحصیلات : کارشناسی حسابداری

پست سازمانی : حسابدار

حوزه سازمانی : اداری مالی

 

سیمین سیفی

تحصیلات : کارشناسی راهنمایی و مشاوره

پست سازمانی : رئیس خدمات آموزشی 

حوزه سازمانی : آموزش

 

 

صفحه:    1       2