شادی شاهگداری

تحصیلات : کاردانی نرم افزار

 پست سازمانی :  امور رفاه و بیمه

حوزه سازمانی : اداری و مالی

 

جهانگیر شاهمرادی

تحصیلات : دیپلم

 پست سازمانی :  خدمتگزار

حوزه سازمانی : اداری و مالی

 

کیانوش شامبیاتی

تحصیلات : دیپلم

 پست سازمانی :  باغبان

حوزه سازمانی : اداری ومالی

 

مهدی شریفی

تحصیلات : کارشناسی عمران

 پست سازمانی :  کارشناس عمران

حوزه سازمانی : عمرانی

 

فرهادشهسواری

تحصیلات : دیپلم

 پست سازمانی :  خدمتگزار

حوزه سازمانی : اداری ومالی

 

مرضیه شایسته 

تحصیلات : کارشناسی ارشد

 پست سازمانی :  کارشناس اداری و مالی ،برنامه ریزی عمرانی

حوزه سازمانی : اداری ومالی

 
فرهاد شریعت  

تحصیلات : کارشناسی کتابداری

 پست سازمانی : کارشناس پژوهش

حوزه سازمانی : پژوهش

سمیه شاه محمدی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

پست سازمانی : انتظامات

حوزه سازمانی : حراست