محمدعلی آسوده

تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

 پست سازمانی :  کارشناس اموراقتصادی و دانش بنیان

حوزه سازمانی : برنامه ریزی

 

مجتبی آوریده

تحصیلات : کارشناسی حقوق

پست سازمانی : کارشناس امور حقوقی

حوزه سازمانی : ریاست

 

الهه احمدی

تحصیلات : دکتری شیمی تجزیه

پست سازمانی : کارشناس آزمایشگاه

حوزه سازمانی : پژوهش

 

حسن احمدی

تحصیلات : کارشناسی ارشد عمران

پست سازمانی : کارشناس پژوهش

حوزه سازمانی : پژوهش

 

سیدعطا احمدی

تحصیلات : کارشناسی آموزش ابتدایی

پست سازمانی : کارشناس امور پژوهشی

حوزه سازمانی : پژوهش

 

شهرام احمدی

تحصیلات : سیکل

پست سازمانی : سرویسکار وسایط نقلیه

حوزه سازمانی : اداری مالی

 

شهریار احمدی

تحصیلات : کارشناسی مدیریت

پست سازمانی : حسابدار

حوزه سازمانی : اداری مالی

 

صفدر علی احمدی

تحصیلات : کارشناسی حسابداری

پست سازمانی : حسابدار

حوزه سازمانی : اداری مالی

 

محمدباقر احمدی

تحصیلات : کارشناسی ارشدمشاوره و راهنمایی

پست سازمانی : کارشناس امور دانشجویی

حوزه سازمانی : آموزش

مرضیه احمدی

تحصیلات : کارشناسی کتابداری

پست سازمانی : کارشناس امورکتابداری

حوزه سازمانی : پژوهش

 

   

 

   صفحه    1   2 3