کمک هزینه ازدواج (تأمین اجتماعی)

سازمان تامين اجتماعي به بيمه شدگان زن يا مرد که براي اولين بار ازدواج مي کنند و داراي شرايط قانوني لازم مي باشند ، مبلغي به عنوان کمک هزينه ازدواج پرداخت مي کند.  

 • شرايط لازم براي دريافت کمک هزينه ازدواج

1.      بيمه شده بايدظرف 5 سال قبل از تاريخ ازدواج حداقل 720 روز سابقه کار و پرداخت حق بيمه داشته باشد.  

2.       در تاريخ ازدواج رابطه استخدامي بيمه شده با کارفرما قطع نشده باشد  .

3.       ازدواج اول باشد.  

4.       عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر اسناد رسمي ازدواج ثبت شده باشد  .

 • مدارک لازم براي دريافت کمک هزينه ازدواج:  

 1. اصل و تصوير صفحات مورد نياز عقد نامه.  
 2.  اصل و تصوير صفحات اول و دوم شناسنامه بيمه شده و همسروي . 
 3.  تعهد کتبي بيمه شده مبني بر اينکه براي اولين بار ازدواج کرده است.  
 4.  دفترچه درماني بيمه شده  .
 • کمک هزينه ازدواج:  

       ميزان کمک هزينه ازدواج ، برابر با يکماه متوسط حقوق يا مزد بيمه شده است . يعني جمع دريافتي مشمول کسر حق بيمه در آخرين دوسال قبل ازازدواج تقسيم بر24 درصورتيکه عددحاصل کمتر از حداقل دستمزد کارگرعادي درتاريخ عقد باشد مبلغ مذکور تا حداقل دستمزد زمان عقد تعديل مي گردد.

 • نکته :

              اگر زن و شوهر هر دو داراي شرايط فوق باشند کمک هزينه ياد شده به هر دو نفر پرداخت ميشود.

 • کمک هزینه ازدواج (دانشگاه آزاد اسلامی)

   مبلغ 1/500/000 ریال بابت ازدواج دائم اول با ارائه مدارک ذیل قابل پرداخت می باشد:

1.      تصویر شناسنامه بیمه شده اصلی و همسر

2.      تصویر 5 صفحه اول عقدنامه

کمک هزینه بارداری و زایمان(تأمین اجتماعی)

به بيمه شده زن در مدت استراحت ايام بارداري ،در صورتي که حائز شرايط قانوني لازم باشد،کمک هزينه بارداري تعلق مي گيرد.

 • شرايط لازم براي دريافت كمك هزينه بارداري:

            کمك هزينه بارداري در صورتي به بيمه شدگان زن پرداخت مي شود كه داراي شرايط زير باشند:

1.      ظرف يك سال پيش از زايمان، حق بيمه 60 روز كار را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كرده باشند.

2.      در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد يا حقوق دريافت نكرده باشند.

3.      در تاريخ اعلام بيماري ، مشغول به كار بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشند.

4.      زايمان مربوط به فرزند چهارم به بعد نباشد مگر اينكه فرزندان قبلي فوت شده باشند.

5.      در دوره استرحت مزد ي براي وي مطرح باشد.

·         مدارک لازم براي دريافت کمک هزينه بارداري وغرامت دستمزد ايام بارداري:

1.      دفترچه درماني

2.      گواهي پزشک معالج

3.      تائيديه مراجع پزشکي ذيربط (حسب مورد)

چند نکته مهم:

 • مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری جزو سوابق بیمه بیمه شدگان محسوب می شود.
 • چنانچه بیمه شده زن شاغل به استناد گواهی پزشک معالج قبل از تاریخ زایمان به دلیل استعلاجی (غیر از مسأله بارداری)نیاز به استراحت پزشکی داشته باشد، مدت مرخصی استعلاجی از 6 ماه استراحت زایمان کسر نخواهد شد و مطابق ضوابط و پس از تأیید مرجع پزشکی ذیربط ایام بیماری قابل پرداخت خواهد بود.

 

کمک هزینه زایمان

 برای زایمان طبیعی مبلغ 1/500/000 ریال و برای زایمان سزارین مبلغ 200/000/000 ریال حداکثر تا دو فرزند با ارائه مدارک ذیل قابل پرداخت می باشد.

1.      تصویر کلیه صفحات شناسنامه والدین

2.      تصویر شناسنامه فرزند

3.      خلاصه پرونده ترخیص بیمارستان