بیژن پارسی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات -شبکه (IT)

پست سازمانی : کارشناس شبکه

حوزه سازمانی : ریاست

 

سهیلا پرتوی

تحصیلات : کارشناسی نرم افزار

پست سازمانی : کارشناس آموزشی

حوزه سازمانی :  آموزش

 

 

زهره پروینی

تحصیلات : کارشناسی  کتابداری

 پست سازمانی : کارشناس کتابخانه

حوزه سازمانی : پژوهش

 

نسترن پیروزی

تحصیلات : کارشناسی ارشد ناپیوسته 

 پست سازمانی : کارشناس امور تربیت بدنی

حوزه سازمانی : دانشجویی

 

سیاوش پناهی

تحصیلات : کارشناسی حقوق

 پست سازمانی : نگهبان

حوزه سازمانی : اداری ومالی

 

سعیدپاشایی

تحصیلات : کارشناسی مکانیک خودرو

 پست سازمانی : تکنسین تاسیسات

حوزه سازمانی :پژوهش

 

 

فریدپاکدل

تحصیلات : دیپلم

 پست سازمانی :خدمت گزار

حوزه سازمانی : اداری ومالی

 

سحر پای برپی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

پست سازمانی : کارشناس امور دانشجویی

حوزه سازمانی : آموزش