سیدجلال زرجام

تحصیلات : ابتدایی

 پست سازمانی :  مامور دامداری

حوزه سازمانی : اداری مالی

 

 
نوراله زارعی  

تحصیلات : کارشناسی

پست سازمانی : نگهبان

حوزه سازمانی : حراست

 

بیژن زارعی

تحصیلات :دیپلم

پست سازمانی : خدمتگزار

حوزه سازمانی : اداری و مالی