نادر رحمتی

تحصیلات : دیپلم

 پست سازمانی :  متصدی امورآموزشی

حوزه سازمانی : آموزش

 

علی رست

تحصیلات : کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

 پست سازمانی :  کارشناس اموزش

حوزه سازمانی : هیات امنا

 

الهام رضایی

تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

پست سازمانی : کارشناس پژوهش

حوزه سازمانی : پژوهش

 

محسن رضایی

تحصیلات : کارشناسی ارشد حسابداری

پست سازمانی : کارشناس امور پژوهشی

حوزه سازمانی : پژوهش

یوسف رضایی

تحصیلات : کارشناسی  ارشد حسابداری

پست سازمانی : کارشناس حسابداری

حوزه سازمانی : اداری مالی

 

شیرزاد رضایی نژاد

تحصیلات :  کارشناسی ارشد معماری سیستم های کامپیوتری

پست سازمانی : مسئول برنامه ریزی آموزش 

حوزه سازمانی : ریاست

 

سعید رفیعی سامان

تحصیلات : کارشناسی حسابداری

پست سازمانی : حسابدار

حوزه سازمانی : اداری مالی

 

 

 

صفحه    1   2