برومند قبادی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

پست سازمانی : کارشناس امور آموزش

حوزه سازمانی : آموزش

 

کامران قدرتی

تحصیلات : دکتری فیزولوژی ورزشی

پست سازمانی : کارشناس دانشجویی

حوزه سازمانی :  دانشجویی

 

مهدی قبادی  

تحصیلات : دیپلم

پست سازمانی : کارشناس مسئول بازرسی

حوزه سازمانی :دانشجویی و فرهنگی

 

شبنم قنبری

تحصیلات : کارشناسی زبان انگلیسی

پست سازمانی : کارشناس آموزش

حوزه سازمانی : آموزش

 

علی صفا قادری

تحصیلات : دیپلم

پست سازمانی : مامور دامداری

حوزه سازمانی : اداری ومالی

 

فرحناز قلعه قبادی 

تحصیلات : کارشناسی 

پست سازمانی : کارشناس آموزش

حوزه سازمانی : آموزش