رضا ضیاء غریب

تحصیلات : کارشناسی ارشد کامپیوتر

پست سازمانی : کارشناس مسئول نرم افزار

حوزه سازمانی : ریاست