الهه یاوری

تحصیلات : کارشناسی ارشد کتابداری

پست سازمانی : کارشناس امور دانشجویی

حوزه سازمانی : دانشجویی

 

سهیلا یاوری

تحصیلات :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

پست سازمانی : رئیس اداره آموزشی و دانشجویی

حوزه سازمانی : آموزش

 

بهرام یزدانی

تحصیلات : کارشناسی مدیریت

پست سازمانی : کارشناس امور آموزش

حوزه سازمانی : آموزش

 

شهریار یوسفی

تحصیلات :کارشناسی مدیریت بازرگانی

پست سازمانی : کارشناس دانشجویی

حوزه سازمانی : دانشجویی

 

 

محمد علی یاوری

تحصیلات : سیکل

پست سازمانی : خدمتگزار

حوزه سازمانی : اداری ومالی

 

محمد رضا یزدانپناه 

تحصیلات : کارشناسی 

پست سازمانی:حسابدار

حوزه سازمانی :  اداری و مالی