بهزاد باقری

تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق 

پست سازمانی : مدیر اداری

حوزه سازمانی : اداری و مالی

 

حمیدرضا باغبانباشی

تحصیلات : کارشناسی ارشد زراعت

پست سازمانی : کارشناس آزمایشگاه

حوزه سازمانی : پژوهش

 

 

امیر برزگرنژاد

تحصیلات : کارشناسی ارشد حسابداری

پست سازمانی : کارشناسی حسابداری

حوزه سازمانی : کارشناس امور اقتصادی و دانش بنیان

 

 

طیبه بساطی

تحصیلات : کارشناسی حسابداری

پست سازمانی :  حسابدار-مسئول درآمد و شهریه

حوزه سازمانی : اداری مالی

 

نعمت اله بهادری

تحصیلات : کارشناسی ارشدعمران

پست سازمانی :  کارشناس آموزشی (مسئول امتحانات)

حوزه سازمانی : آموزش

 

آفاق بهاری

تحصیلات : کارشناسی علوم تربیتی

پست سازمانی : مسئول چاپ و تکثیر

حوزه سازمانی : اداری مالی

 

علیرضا بهرامی

تحصیلات : کارشناسی آموزش ابتدایی

پست سازمانی : رئیس اداره کارگزینی و رفاه

حوزه سازمانی : اداری و مالی

 

صفحه    1   2