شراره ترکمن

تحصیلات : کارشناسی علوم تربیتی

پست سازمانی : کارشناس امور دانشجویی

حوزه سازمانی : دانشجویی

 

ناهید تومک

تحصیلات : کارشناسی الهیات و معارف اسلامی

 پست سازمانی :  کارشناس آموزش

حوزه سازمانی : آموزش

 

غلامرضاتوتونچی

تحصیلات : دیپلم

 پست سازمانی :  انتظامات

حوزه سازمانی : اداری مالی