اهم موارد ذکر شده دربخشنامه های مربوط به مرخصی زایمان و شیردهی

  • مدت مرخصی استعلاجی (استراحت دوران بارداری،زایمان و شیردهی برای بانوان شاغل در دانشگاه شش ماه با در نظر گرفتن شرایط و مقررات مصوب قانون تأمین اجتماعی می باشد.)

  • بانوان شاغل در دانشگاه در ایام شیردهی حداکثر تا دو سالگی کودک خود مجاز به استفاده از یک ساعت مرخصی ساعتی روزانه بدون احتساب در مرخصی استحقاقی ماهانه می باشند.(استفاده از ساعات مرخصی ذکر شده در ابتدا و انتهای ساعت موظف اداری نیز مجاز می باشد.)

  • کسر اقساط وام های دریافتی در طول مدت مرخصی استعلاجی (زایمان) متوقف می گردد.