صبا ظفری

تحصیلات : کارشناسی ارشد

پست سازمانی : کارشناس امورکتابداری

حوزه سازمانی : پژوهش

 

فرحناز ظهرابی 

تحصیلات : کارشناسی 

پست سازمانی:کارشناس امور آموزشی

حوزه سازمانی : آموزش