حسن کردامیر

تحصیلات : کاردانی پیوسته

پست سازمانی :کارشناس آموزش

حوزه سازمانی : آموزش

 

علی اکبر کردی

تحصیلات : کارشناسی مدیریت

پست سازمانی : کارشناس آموزش نیروی انسانی 

حوزه سازمانی :  اداری و مالی

 

تیمور کرمی

تحصیلات :  دیپلم

پست سازمانی : متصدی امور دانشجویی

حوزه سازمانی : دانشجویی

 

چنگیز کرمی

تحصیلات : دکتری نانو شیمی

پست سازمانی : رئیس آزمایشگاه

حوزه سازمانی : پژوهش

 

پیمان کریمی

تحصیلات : کارشناسی اقتصاد

پست سازمانی : کارشناس حسابداری

حوزه سازمانی : اداری مالی

 

مراد کریمی

تحصیلات : کارشناسی آموزش ابتدایی

پست سازمانی :رئیس اداره خدمات

حوزه سازمانی : اداری مالی

 

حسین کریمی

تحصیلات : دیپلم

پست سازمانی : بایگان

حوزه سازمانی : اداری مالی

 

پریسا کشاورزی

تحصیلات : کارشناسی ارشدکشاورزی

پست سازمانی : کارشناس آزمایشگاه

حوزه سازمانی : پژوهش

 

 

صفحه:   1    2