امیر جلالی خواه

تحصیلات : کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی

پست سازمانی : مسئول دبیرخانه

حوزه سازمانی : اداری مالی

 

زینب جلیلیان

تحصیلات : کارشناسی ارشد ناپیوسته 

پست سازمانی : متصدی انتظامات

حوزه سازمانی :  اداری مالی

 

شکوفه جلیلیان

تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم سیاسی

پست سازمانی : کارشناس آموزش

حوزه سازمانی : آموزش

 

مینا جنتی

تحصیلات : کارشناس ارشدزبان

 پست سازمانی :  کارشناس آموزش

حوزه سازمانی : آموزش

 

زهرا جعفری

تحصیلات : دیپلم

پست سازمانی : خدمتگزار

حوزه سازمانی : اداری ومالی

 

کیومرث جاهدی

تحصیلات : سیکل

پست سازمانی : آبدارچی

حوزه سازمانی : اداری ومالی

 

یزدان جهانگیری

تحصیلات : دیپلم

پست سازمانی : تکنسین تاسیسات

حوزه سازمانی : عمرانی

 

پریسا جلیلیان 

تحصیلات : کارشناسی ارشد

پست سازمانی : کارشناس آموزش

حوزه سازمانی : بین الملل

معصومه جمشید پور

تحصیلات : کارشناسی

پست سازمانی :مسئول خدمات  آموزشی

حوزه سازمانی : آموزش

 

زهرا جعفری

تحصیلات : کارشناسی

پست سازمانی :کارشناس توسعه خدمات سلامت

حوزه سازمانی : آموزش