اسماعیل غلامی

تحصیلات : کارشناسی مدیریت دولتی

 پست سازمانی :  حسابدار

حوزه سازمانی : اداری ومالی

 

شهرزاد غلامی

تحصیلات : کاردانی کامپیوتر

 پست سازمانی :  کاردان امور کتابخانه

حوزه سازمانی : پژوهش