اسماعیل غلامی

تحصیلات : کارشناسی مدیریت دولتی

 پست سازمانی :  کارشناس آموزش

حوزه سازمانی : آموزش

 

شهرزاد غلامی

تحصیلات : کاردانی کامپیوتر

 پست سازمانی :  کاردان امور کتابخانه

حوزه سازمانی : پژوهش