بهزاد خسروآبادی

تحصیلات : کارشناسی ارشد حسابداری

پست سازمانی :مسئول انتظامات

حوزه سازمانی : اداری مالی

 

ایرج خزلی

تحصیلات : دیپلم

پست سازمانی : خدمتگزار

حوزه سازمانی : اداری مالی

 

علیرضاخسروی

تحصیلات : کاردانی پیوسته

پست سازمانی : نگهبان

حوزه سازمانی : اداری مالی

بهامین خوشنوا 

تحصیلات : کارشناسی ارشد

پست سازمانی : رئیس حسابداری

حوزه سازمانی : اداری مالی

ندا خردمندی 

تحصیلات : کارشناسی

پست سازمانی : کارشناس آموزش 

حوزه سازمانی : آموزش

مژگان خدادادی  

تحصیلات : کارشناسی ارشد

پست سازمانی:کارشناس آموزش 

حوزه سازمانی : آموزش