وحید محبی

تحصیلات : سیکل

 پست سازمانی :  تکنیسین تأسیسات

حوزه سازمانی : عمرانی

 

جواد محمدی

تحصیلات : کارشناسی ارشد زراعت

پست سازمانی : کارشناس آزمایشگاه

حوزه سازمانی :پژوهش

 

سیروس محمدی

تحصیلات : کارشناسی معارف

 پست سازمانی :  مسئول پشتیبانی فنی

حوزه سازمانی : اداری و مالی

 

کیانوش محمدی

تحصیلات : کارشناسی ارشد معماری

پست سازمانی : رییس اداره تعمیرات و نگهداری

حوزه سازمانی :  عمرانی

 

امین مرادی

تحصیلات : کارشناسی حسابداری

پست سازمانی : مدیر مالی

حوزه سازمانی : اداری مالی

 

بهاره مرادی

تحصیلات : کارشناسی ارشد زیست شناسی

پست سازمانی : کارشناس امور فارغ التحصیلان

حوزه سازمانی : آموزش

 

 
 
 


صفحه  1    2   3   4