آیین نامه ها و بخشنامه های کاربردی

·        آئین نامه مرخصی کارکنان اداری

·         شرایط استفاده از مرخصی بدون حقوق

·         شرایط استفاده از مرخصی زایمان و شیردهی

·         شرایط استفاده از 3روز مرخصی بدون احتساب در مرخصی استحقاقی سالانه

·         تسهیلات گذراندن دوره های آموزشی ضمن خدمت

·         عدم احتساب اضافه کاری صبح

·         شرايط افراد تحت تكفل بيمه شده اصلي

·         کمک هزینه ازدواج و زایمان (تأمین اجتماعی)

·         کمک هزینه کفن و دفن -فقط مختص بیمه شده اصلی (تأمین اجتماعی)