سحر درودگران

تحصیلات : کارشناسی ارشد جغرافیا -مدیریت توسعه پایدار

 پست سازمانی : کارشناس پژوهش

حوزه سازمانی : پژوهش

 

مجید درویشی

تحصیلات : کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

پست سازمانی : کارشناس امور آموزشی

حوزه سازمانی : آموزش

 

مژگان دزفولی نژاد

تحصیلات : کارشناسی مدیریت آموزش

پست سازمانی : کارگزین هیأت علمی

حوزه سازمانی : آموزش

 

شاهرخ درخشان

تحصیلات : دیپلم

پست سازمانی : متصدی امور دانشجویی

حوزه سازمانی : دانشجویی

 

صدری داره 

تحصیلات : دیپلم  

پست سازمانی:خدمتگزار

حوزه سازمانی : اداری و مالی

 
مسعود دهدار 

تحصیلات : کارشناسی 

پست سازمانی:کارشناس امور بین الملل

حوزه سازمانی : ریاست