مراکز رفاهی

·         مرکز رفاهی – فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

·         مرکز رفاهی - فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در شهر مشهد

·         مجتمع فرهنگی – اقامتی جمکران (قم)

·         مجتمع آموزشی – رفاهی دانشگاه آزاد اسلامی اراک واقع در رامسر

·         مرکز رفاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل [PDF]

·         مجتمع فرهنگی، آموزشی – رفاهی سازمان سما (چالوس)

·         مراکز رفاهی – فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای مرند و مهدیشهر ( استان سمنان)

 

خدمات درمانی

·         بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد