مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده (کارکنان) برای دریافت وام بانک ملی

 


توجه: در صورت داشتن بدهی معوقه چه از طرف متقاضی و چه ضامن پرداخت وام تا تسویه بدهی معوق امکان پذیر

نمی باشد.
توجه : ضامن به صورت متقابل مورد تایید بانک نمی باشد.

توجه:در صورت داشتن وام در بانک ملی تسویه کلیه وام ها توسط وام گیرنده الزامی است.


وام گیرنده:
1-تکمیل فرم دو سوم حقوق توسط امور مالی

2-گواهی کسر از حقوق از امور مالی

3-تکمیل فرم افتتاح حساب

4-امضاء و تکمیل قرارداد(تمام صفحات توسط وام گیرنده و ضامن امضاء شود)

5-کپی آخرین حکم حقوقی

6-کپی شناسنامه متقاضی (2سری)

7-کپی کارت ملی متقاضی(پشت و رو)(2سری)

8-کپی کارت ملی ضامن(یک سری)

9-کپی شناسنامه ضامن(یک سری)

10-درخواست شخصی

11-اعلام شماره حساب بانک ملی ضامن

12-پرداخت مبلغ 20هزار تومان توسط متقاضی جهت تشکیل پرونده که شامل موارد زیر می باشد:

بابت صدور کارت(3500تومان) باطل کردن تمبر(5000تومان)افتتاح حساب(یازده هزار و پانصد تومان)